Additional Information
Year 2014
Penulis Az-Zuhaili, Wahbah; Abdul Hayyie al-Kattani; Mujiburrahman; Subadi; Ahmad Ikhwani; Fahmi Faishal Bahreisy
Penerbit Gema Insani
ISBN / ISSN 978-602-250-094-0 (no. jil. lengkap); 978-602-250-108-4 (jil. 14)
Edisi Serial
Edisi
Jenis Koleksi Monograf